Adaptogenní aktivita jiaogulanu

Adaptogenní aktivita  jako komplex adaptogenních účinků.

Adaptogenní aktivita patří mezi novější farmakologické pojmy. Adaptogenní účinky byliny (například thajského jiaogulanu) v sobě zahrnují komplex aktivit, které - jak tomu napovídá sám název (v širším smyslu) - napomáhají adaptaci (přizpůsobení) organizmu všem změnám prostředí, zejména však změnám nepříznivým. V užším slova smyslu napomáhají vyrovnat se s různými stavy spojenými s nadměrnou zátěží organizmu („stresu“ *). Zátěž (stres) organizmu je chápán jako souhrn všech (většinou nepříznivých) okolností souvisejících s naší existencí. Stres považujeme za nežádoucí, což není úplně správný přístup.


Žijeme v realitě, kde jsou všechny vývojově vyšší organizmy neustále v kontaktu se změnou prostředí a jsou tak nuceni se trvale (kontinuálně) přizpůsobovat (tj. adaptovat na měnící se podmínky). Soubor fyziologických pochodů, které tomuto procesu adaptace napomáhají se nazývá „adaptační syndrom“ **. Tyto - jinak neškodné adaptační děje - vychylují organizmus z rovnováhy a nutí jej k neustálé akci - k přizpůsobení. Pokud ale vlivy, které vychýlení vyvolaly, působí příliš dlouho, příliš intenzivně nebo příliš často, mohou být příčinou chorobných změn (= organizmus adaptaci nezvládá). Nadměrná zátěž různého původu proto může zhoršovat průběh řady onemocnění anebo může být sama jejich příčinou!

Látky (zejména byliny) s adaptogenní aktivitou napomáhají vlastnímu procesu adaptace ve dvojím směru:
1. v počáteční fázi adaptačního procesu urychlují mobilizaci jeho základních mechanizmů,
2. v další fázi (pokud zátěž trvá) prodlužují dobu, po níž je organizmus schopen se se zátěží vyrovnávat a vzdorovat jí,
3. zároveň kontinuálně zmírňují škodlivé dopady adaptačního děje na organizmus aniž by narušily jeho normální fyziologické pochody.

poznámka: 
* zátěž či stres = anglicky „stress“

** adaptační syndrom =

Seleyo syndrom
"syndrom všeobecné adaptace, adaptační syndrom; nespecifické reakce organismu na fyzickou či psychickou zátěž stres, resp. stresovou situaci – infekci, intoxikaci, trauma, emoci; rozeznávají se tři stadia – poplachová reakce, odpor a adaptivní reakce při trvající zátěži, vyčerpání odporu a konec udržení stavu adaptace. Biologickou podstatou je aktivace osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny s výsledným zvýšením vylučování kortikoidů; ve druhé fázi je eozinopenie, neutrofilie a další projevy zvýšené hladiny kortikoidů"
zdroj: Velký lékařsý slovník